OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI  

TECHNOTRON – METAL s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále jen „OZ“), podmínky prodeje zboží společnosti TECHNOTRON – METAL s.r.o., se sídlem Čs. armády 367, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ: 02299160 sp.zn. OR: C 32840 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „TECHNOTRON – METAL“);  
  2. Tyto VOP se nevztahují na prodej zboží výše uvedené společnosti prostřednictvím e-shopu na www.eplechy.cz 
 2. VÝKLAD POJMŮ
  1. „Prodávajícím“ se rozumí společnost TECHNOTRON – METALkterá je určena v Kupní smlouvě uzavřené dle bodu 3. těchto VOP. 
  2. „Kupujícím“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu způsobem dle článku 3. těchto VOP. 
  3. Zbožím“ se rozumí věci a jejich součásti, které se na základě Kupní smlouvy Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se zavazuje zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu, a to bez ohledu na to, jak jsou tyto věci v Kupní smlouvě označeny.
  4. Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím dle části 3. těchto VOP. 
  5. Doručením“ se rozumí doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím faxu nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo doručením do datové schránky, případně též osobním doručením. Není-li uvedeno výslovně jinak, platí, že veškerá oznámení dle těchto VOP musí být písemná a doručena některým ze způsobů uvedených v první větě tohoto ustanovení. Kupující souhlasí s doručováním do datové schránky ze strany Prodávajícího.
  6. Dodacím listem“ se rozumí dokladu osvědčující převzetí Zboží Kupujícím, jako je např. dodací list, přepravní list atd. 
 3. PROCES UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
  1. Způsoby uzavření Kupní smlouvy. K uzavření Kupní smlouvy dojde jedním z následujících způsobů:
   1. okamžikem, kdy Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu objednávku na koupi Zboží (dále jen „Objednávka“);
   2. okamžikem, kdy Kupující potvrdí Prodávajícímu jeho nabídku na prodej Zboží (dále jen „Nabídka“);
   3. okamžikem kdy Prodávající na základě Objednávky nebo Nabídky Zboží dodá Kupujícímu a Kupující Zboží převezme;
  2. Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň:
   1. identifikační údaje Kupujícího;
   2. specifikaci Zboží a jeho množství (tj. zejména typ výrobku, počet kusů, délka);
   3. požadovaný čas plnění a místo plnění;
  3. Za Nabídku Prodávajícího se považuje zejména cenová nabídka Zboží, kterou Prodávající zašle Kupujícímu na jeho žádost. Za Nabídku se také považuje návrh Kupní smlouvy zaslaný Prodávajícím Kupujícímu. 

Pokud Kupující písemně alespoň 1 den před dodáním Zboží neinformuje Prodávajícího o konkrétní osobě, která bude oprávněna Zboží od Prodávajícího převzít v místě dodání, platí, že osoba nacházející se v místě dodání je oprávněna za Kupujícího Zboží převzít, vykonat prohlídku Zboží a případné vady oznámit Prodávajícímu.  

Pokud Prodávající odmítne z důvodu uvedeného v tomto odstavci Kupujícímu dodat Zboží, dochází automaticky ke změně termínu pro dodání Zboží, kterým se nově stává 14. (čtrnáctý) den po odpadnutí důvodu, pro který Prodávající odmítl dodat Zboží. 

Odpovědnost Prodávajícího za veškeré nároky vznikající na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou nebo s dodáním Zboží nesmí být vyšší než 15 % kupní ceny dodaného Zboží.  

Po uplynutí lhůt uvedených k oznámení vad Zboží, nebude právo Kupujícího z vad Zboží přiznáno. 

Ve Frýdku – Místku, dne 1.8.2019

Ing. Tomáš Mischinger, jednatel

Výroba na míru

Nechte svou fantazii pracovat naplno. Plotové prvky umíme vyrobit přesně na míru.

S námi ušetříte

Plotové výplně sami vyrábíme. Jako výrobci Vám tak dokážeme nabídnout nejlepší ceny.Jsme výrobci tahokovu i plotového systému.

Dovezeme až k Vám

Rádi Vám zajistíme dopravu až k Vám. Zboží si můžete také vyzvednout sami.

Spočtěte si cenu

Na základě Vašich údajů Vám zkalkulujeme přesnou cenovou nabídku.
Připravujeme – brzy spustíme. Děkujeme za trpělivost.

Zobrazit mapu
Obchodní podmínky   •   Ochrana osobních údajů